szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Vezetői összefoglaló I.

A Közép-dunántúli Régió energetikai koncepciója és stratégiája
Vezetői összefoglaló I.

A Közép-dunántúli Régió (KDR) része a Közép-európai országok régiói – azaz: Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Szlovákia és Szlovénia régiói – energiahálózatának. Ezért nélkülözhetetlen célja, hogy feltárja és értékelje a hálózat számára a régió potenciális energetikai adottságait, meghatározza jövőképét, benne az energiagazdálkodási, megújuló energiahasznosítási célokat, a távlati energiaellátási stratégiáját, végül javaslatot tegyen ezek Közép-európai léptékű összehangolására.

A tanulmányról
A vázolt regionális energetikai kooperáció létrehozója és működtetője: a KDRFÜ. Az energetikai szaktanulmány kidolgoztatásáért felelős a Műszaki Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Fejér Megyei Szervezete, jelen szaktanulmány megrendelője. A szaktanulmány kidolgozója a PYLON Építési és Kereskedelmi amerikai–magyar Kft., Dr. Unk Jánosné ügyvezető igazgató, témafelelős és szakértői munkacsoportja.
A tanulmány támaszkodik a KDRFÜ és a MTESZ Fejér Megyei Szervezete, továbbá a Delfy Bt. által rendelkezésre bocsátott területfejlesztési és ágazati tanulmányokra, alapozó háttéranyagokra, ill. a Megbízó által rendelkezésre bocsátott tájékoztató adatokra.

Helyzetértékelés
Felmérés készült a hagyományos és megújuló energiahordozói potenciális adottságok
nagyságára, területi megoszlásukra, majd értékelés ez utóbbiaknak reális hasznosíthatóságára, így külön-külön a szén, a vízenergia, a nap-, a geotermikus, a szél és a biomassza különböző módon történő hasznosíthatóságára.
Az értékelés során megállapítást nyert, hogy a régió, noha jelenleg is fogékony és áldoz a megújuló energiák alkalmazására (biomassza bázisú erőművi rekonstrukcióival, szélerőmű referenciahelyek teremtésével), mégis kedvező potenciális energetikai adottságai a jelenleginél nagyságrenddel nagyobb alkalmazást, kihasználást is lehetővé tehetnének, kellő fejlesztési támogatás igénybe vételével. Különösen időszerű ez a biomasszának, mint primer energiahordozónak alkalmazása esetében villamos és hőenergia átalakításokra, decentralizált kisebb erőművekben, fűtőművekben, amely program egyben környezetvédelmi és vidékfejlesztési, foglalkoztatási céloknak is eleget tesz.
Az energetikai regionális rendszerkapcsolatok – villamos alap- és főelosztó hálózatok,
szénhidrogén rendszerek (kőolaj és földgáz távvezeték hálózatok) – kellő kiépítettsége és a nemzetközi kooperációban betöltött szerepük következtében, megfelelő biztonságos energiaellátást biztosítanak. A már ismert és bemutatott tervek szerinti bővítésükkel, a rendszerelemek kiegészítéseivel ez az ellátásbiztonság tovább növekedik egyrészről, másrészről a növekvő behozatal miatti függőség is nő. Ez kompenzálható a helyi, megújuló forrásokra alapozott környezetbarát lokális rendszerekkel, önállóbb, az önkormányzatoknak is teret adó piaci részvétellel, saját energiagazdálkodással és energiaellátással, különösen a világpiaci energiaár növekedés mérséklése érdekében.
A távlati tervezés első fázisában az európai minta nyomán - több fejlődési változat, forgatókönyv alapján - a KD Régió részére „TISZTA és részben DINAMIKUS” energetikai fejlesztési változat ajánlható, amely decentralizált módon, korszerű technológiákkal a területi, fejlődési aránytalanságok csökkentésére, majd kiküszöbölésére törekszik, s ennek alapján határozta meg a nagy és hosszú távra szóló jövőképét.
A Közép-Dunántúl, mint európai szinten versenyképes régió az innováció régiójává válva, magtérségként meghatározó szerepet tölt be a hazai modernizációban. Mindez az innováció, a megújulás átfogó, régión belüli kiterjesztésével, és ezáltal a régióban élők életminőségének folyamatos javításával párosul.
A komplex fejlesztéshez a KD Régió energetikai jövőképe hozzájárul a területi energiagazdálkodás és energiaellátás ismert és prognosztizált újabb eszközeivel - amihez innovációra törekszik mind a hagyományos energiarendszerek revitalizációja során, mind a megújuló primer energiahordozók kitermelése, alkalmazása és újakkal való bővítési kutatása, oktatása és versenyképes hazai és nemzetközi kiterjesztése igényével, a védett értékek fenntartásával.
Ennek elérése érdekében, a számításba jöhető forgatókönyvek közül célszerűnek látszik az előzőekben vázolt hazai és nemzetközi trendek ismeretében, a „TISZTA, DINAMIKUS és
FÉNYES (ívelő), a globális környezetnek nagy figyelmet szentelő” változat alapján felvázolható képet megfogalmazni.

Jövőkép
A „jövő energetikailag megújuló, innovatív régiója”, térségében maximálisan megújuló energiákkal, megújuló társadalmat, versenyképes gazdaságot, európai jólétet teremt.
Részleteiben:
- megtartja természeti-, táji-, épített örökségi értékeit, megnövelt erdeit,
- megtisztítja tavait, folyóit, kiépíti teljes közműszolgáltatásait,
- fenntartható módon és mértékben feltárja és hasznosítja szerteágazó megújuló energiahordozóit (nap-, víz-, geotermikus-, szél-, biomassza energiák és ismeretlen újak),
- emberi értékekre, szaktudás és innováció fejlesztésére alapozza a szellemi, kulturális és sportélet régión is átnyúló helyei rendszerét, intézményeit,
- egészséges, biztonságos életkörülményeket, kedvező elérhetőséget teremt,
- gazdaságát ipari és mezőgazdasági jelentős szerkezetváltással átalakítja, kiegészíti új, környezetbarát iparágakkal, K+F tevékenysége fokozásával, innovációk elterjesztésével,
- mező- és erdőgazdaságát speciális célnövény-termesztésekkel bővíti,
- a szolgáltatásból áttér helyi termelő-szolgáltató független és olcsóbb ellátásokra – önellátásokra –, importmérséklésre (kis- és középerőművek létrehozásával, működtetésével megújuló energiabázison),
- a szerteágazó turizmus, idegenforgalom, termál – gyógyturizmus komplex klaszterhálózatban működve kiegészíti a teljes foglalkoztatást, és biztosítja a legkorszerűbb energiaellátást,
- tovább él az itt élők hagyománytisztelete, ragaszkodása, identitástudata és a termőföld iránti ragaszkodása,
- romlatlan erkölcsű egyének, kisebb és tágabb közösségek teremtik meg a térség és a környező országrészek közötti előnyös kohéziót, beleértve az előnyös kooperációkat is,
- a geopolitikai helyzet maximális kihasználásával működik az általános és speciális kereskedelem, tranzit-szállítmányozás és együttműködés, korszerű információáramlás általánosságban, és a CER2 partnerekkel kiemelten,
- a Kárpát-medence energetikai mintarégiója rangot kívánja kiérdemelni, annak minden kötelességvállalásával együtt.

Főbb változások és újszerű eredmények
- előnyére átalakul a jól prognosztizálható energiaigények kielégítésére szolgáló energiahordozói struktúra, amelyben a megújuló energiahordozók aránya az elérhető maximum,
- az energiatudatos oktatás, kutatás, gyakorlati alkalmazás eredménye: a területi energiagazdálkodás – önkormányzati-, kistérségi önellátó gazdálkodást megteremtő és gyakorló energetikusi hálózat működése,
- megújul, hatékonnyá válik a meglévő energiaátalakítás, újakkal bővülnek a megújuló energiahasznosító technológiák választékai, technológiai transzfer és helyi innovációs hálózati kooperáció működik,
- folyamatos referenciahely-teremtés, tudás-átadás más hazai és együttműködő szomszédos régiók, CER2 partnerek számára. Folyamatos továbbképzés „magtérsége”.

Energiakoncepció a fogyasztói igényekből kiindulva
A KDR belső – halmozottan összes – energiaelhasználása 2004 évben mintegy P1 = 196,06 PJ/év volt, közvetlen energiafelhasználása pedig (erőművek, vesztségek stb. nélkül) összesen mintegy P2 = 115,63 PJ/év. Ez utóbbi éves növekedésére 1,2% vehető jelenlegi hazai trendek szerint, ez alapján 2020 évre - figyelembe véve (2 alkalommal a 15 év alatt) az esetleges tüzelőanyag-válságos rövidebb időszakokat - a Régió közvetlen energiafelhasználása P2 = 130 PJ/év-re várható.
A fogyasztói struktúrán belül a lakossági, kommunális ágazatok közvetlen éves felhasználása 34,74 PJ/év volt, amelynek növekedésére min. 1%-ot lehet számítani évenként, ami bizonyos korrekcióval 37,5 PJ/év várható éves felhasználást tesz ki, amelyből a nagyobb városok igénye mintegy 20 PJ/év.
A mezőgazdasági ágazat közvetlen éves felhasználása (közlekedési célú felhasználás nélkül) 4,29 PJ/év volt, amely a csökkenő fogyasztóhelyek miatt várhatóan kevesebb lesz, ugyanakkor a termelés korszerűsítése, hatékony technológiák miatt fajlagosan és
össz-volumenét tekintve dinamikusan növekedik, ezért az első 10 évben 1%-os, a második dekádban 1,5%-os növekedést célszerű feltételezni, ami által a várható mező- és erdőgazdasági igény: 4,5 PJ/év becsült igényt jelent 2020-ban.
A vizsgálati szakaszban már körvonalazott „vidék” igényeit átvéve, ill. annak távlatban várható igényeivel megnövelve, azaz a vidéki lakossági-kommunális igények 17,5 PJ/év volument tesznek ki. A mezőgazdasági igényekkel összesítve: Pv = 22,0 PJ/év az az igény, amelyet a felmért elsődleges megújuló energiahordozói potenciálból, nagy biztonsági tartalékkal ki lehet elégíteni.
A KD Régió területi energiagazdálkodási koncepciója a vázolt számítások szerint, hosszú távra mintegy 22,0 PJ/év energiafogyasztás kielégítése különböző, megújuló primer energiahordozókkal működtetett környezetbarát technológiájú átalakító és elosztórendszerekkel.

(Folytatjuk)

2006.08.25. 13:31
   Regio Regia magazin


136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás