szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A Közép-dunántúli Régió energetikai koncepciója

A Közép-dunántúli Régió energetikai koncepciója és stratégiája
Vezetői összefoglaló III.

Rangsorolt fejlesztési javaslatok prioritások szerint
A Közép-Dunántúli Régió sajátos, területileg változatos adottságait, energetikailag is különböző lehetőségeit figyelembe véve, a felvázolt nagy és hosszú távon elérhető célok megvalósításához, a következő, legsürgősebb fejlesztési feladatok teljesítése szükséges, a területileg kiegyenlítettebb fejlődés, igazságosabb elosztás, azonos eséllyel járó életkörülmény-javítás érdekében:

1. Energetikai prioritás - Az energiahordozói struktúra megújítása, innováció-orientált, fenntartható, versenyképes gazdasági környezet alátámasztása
1.1 Az importfüggőség mérséklése - a hagyományos energiahordozó felhasználás csökkentése - megújuló energiahordozók mennyiségének, arányának növelése.
- A KD Régióban a lakossági-, kommunális és mezőgazdasági ágazatban a földgáz felhasználás csökkentése, az ellátó és átalakító energetikai létesítmények fejlesztése és/vagy átállítása helyi, megújuló energiaforrásokra.
1.2. Megújuló primer energiahordozók (ki)termelése, befogása
- A KD Régió 414.138 ha szántóföldi növénytermesztésből, annak melléktermékeiből kimutatott elméleti, majd tényleges „technikai” energiapotenciál, továbbá a régió 170.000 ha erdőterületéből, ill. hasznosítható termékeiből jelenleg nyerhető megújuló energia kevés a különböző technológiákkal elérhető 22,0 PJ/év energia termeléséhez, átalakításához.
- A vizsgálatok és prognózisok szerint energia célnövény-termesztésre 2013-ig mintegy 90.800 ha területet célszerű kialakítani, támogatását biztosítani, elsősorban a „zöldöv” 16 kistérségében. A célnövények struktúrájára, terület felhasználási szerkezetére vonatkozó összeállítást megismételve jól érzékelhető, hogy a legnagyobb területet és hányadot a fásszárú energiaültetvények (28,3%) és a bioetanol alapanyagot nyújtó területek (41,3%) teszik ki. Az egész igényelt terület mérsékelt megfontolások szerint egyelőre a régió összes szántóterületének mintegy: 14%-a.
1.3. A KD Régió teljes közvetlen energiafelhasználási struktúrája
- A KD Régió teljes közvetlen energiafelhasználási struktúrájában, melynek várható összvolumene mintegy 130 PJ/év lesz, a megcélzott 22 PJ/év megújuló bázisú energiatermelés a teljes közvetlen felhasználásnak 17%-a, amely arány az energiafelhasználási struktúrát már jelentősen és előnyösen megváltoztatja. Elnagyolt és általánosítható megfontolás szerint, ennyivel csökken a fosszilis energiahordozói volumen és arány (amely jelenleg közel 80%-os) a régió energiahordozói szerkezetében, amely igényli a továbbiakban a mezőgazdaság - erdőgazdaság megújulását, innovatív technológiaváltását.
- Erre külön agrárprogram és operatív terv kidolgozása válik szükségessé az itt felkínált növényfajták alkalmazásának és területeik optimalizálásával, és jelen energetikai program céljainak kielégítésével összhangban.

2. Energetikai priorítás - Innovatív technológiák, ellátásmódok megvalósítása, környezetbarát, élhető, fenntartható, minőségű életteret létrehozó, energiatermelő, átalakító és szolgáltató rendszerfejlesztések, projektjavaslatok
A hosszú távú javasolt megújuló energiahasznosító technológiák kistérségi részletezettségű megnevezését és térszerkezeti telepítési javaslatait átemelve és megismételve a következő javaslatok tehetők:
2.1. Valamennyi kistérség részesüljön a helyi megújuló, főleg biomassza energiahordozóra alapozott villamos és hőenergia átalakítókon keresztül táplált ellátásban, a kistérség által meghatározott településen kialakítva, és az ott meghatározott igényű fogyasztói kör ellátására. Elsőbbséget élvezzenek a távhő - közelhő ellátásban eddig nem részesült térségek (móri, kisbéri, bicskei, ercsi, gárdonyi, abai, pápai, sümegi, tapolcai, balatonfüredi, balatonalmádi, enyingi, dorogi kistérségek), egyenként 1–2 MW villamos és 3–5 MW hőteljesítménnyel.
Második ütemben a meglévő, kisebb teljesítményű, mintegy 14 különböző településen üzemelő távhőellátási rendszerek átállítása javasolható.
2.2. Valamennyi Ipari Parkban támogatást kapjon biomassza alapú kiserőmű, fűtőmű a KKV fejlesztések előmozdítására, amely a régióban 30 helyet jelent, egyenként 0,5–1,5 MW villamos és 2–4 MW hőteljesítménnyel, mint két ütemre bontott megvalósítással.
2.3. A mezőgazdasági, kedvező adottságú kistérségekben biogáz átalakító kis-, közép- és nagyüzemek létesítése javasolható a régió kistérségeiben esetenként több helyen (az eddigi felmérés szerint), különböző teljesítménnyel, de kiemelten: a kisbéri, pápai, enyingi, sárbogárdi, dunaújvárosi, abai, móri és székesfehérvári kistérségekben, összességében mintegy 35 helyre.
2.4. A régió hét kistérsége tekinthető a geotermikus energiaforrás adottságok szempontjából megkutatottnak a CH bányászat során. Ezeknek a főleg meddő szénhidrogén kutaknak az energetikai hasznosítása eddig nem történt meg, azonban ezek reménybeli területeknek minősülnek kisméretű, geotermikus erőművi hasznosításra az innovatív komplex hasznosításon belül – amibe a technológiai hasznosítás is beletartozik.
Ezek a javasolt kistérségek elsősorban a sümegi, az esztergomi, a pápai, a kisbéri, majd a dunaújvárosi és a tatai. Ezek villamos teljesítménye 1,0–2,0 MW, hőteljesítményük 5, maximum.8 MW-ra becsülhető.
2.5. A földi hőáram hőhasznosítására ajánlható hőszivattyús innovatív, abszolút környezetbarát technológia elterjesztése javasolható mindazon településeken, ahol új beépítéseket terveznek, ill., ahol lakótömbi rekonstrukció előtt állnak (ez utóbbiak főleg városokban, nagyobb városok lakónegyedeiben jelentkeznek). A támogatott javaslatok első ütemben mintegy 14 kistérségben időszerűek, ezek: Esztergom, Bicske, Mór, Zirc, Sümeg, Tapolca, Balatonfüred, Balatonalmádi, majd Székesfehérvár, Komárom, Veszprém, Dunaújváros, Tata, Tatabánya.
2.6. Nyers-szesz előállító üzemek létesítése javasolható a bioetanol alapanyag termelő területek közvetlen térségében, hogy a feldolgozás első művelete a térségben maradjon, annak valamennyi anyagi és foglalkoztatási hasznával. A javasolt telepítési helyek: a kisbéri, zirci, pápai, tapolcai, enyingi, sárbogárdi, dunaújvárosi, abai, adonyi, ercsi, gárdonyi, balatonfüredi, móri, székesfehérvári és veszprémi kistérségek területe.
2.7. A primer biomassza energiahordozók hasznosítása előtti feldolgozására: pelletálásra, brikettálására javasolható technológiák kistérségi telepítése valamennyi kistérségben, 3–5 településen javasolható.
2.8. A napenergia villamos és hőenergia hasznosító berendezése valamennyi új építés során támogatott formában valamennyi településen javasolható, ill. települési rekonstrukciók során tömeges méretben ajánlható. Mértékükre külön operatív program kidolgozása javasolható az energiatakarékossági, energiahatékonysági programmal támogatva.
Az éghajlati viszonyokra alapozott szélenergia decentralizált hasznosítására – kisteljesítményű szélerőtelepek alkalmazásával – ugyancsak valamennyi kistérség bármely, főleg külterületi gazdálkodó fogyasztóhelye javasolt, ahol ezt a környezeti körülmények is megengedik. A tervezett nagyobb szélerő-parkok fejlesztési támogatása a kistérségi kvóta rovására nem ajánlható.
2.9. Az adonyi vízlépcső nemzetközi beruházás – a dunai hajózás érdekében – keretében tervezett 150 MW-os vízerőműnek - amennyiben az a nemzetközi előírásoknak megfelelő technológiával készül - a KD Régió helyet ad, és a hasznosításból származó megújuló energiatermelésből kellő hányadra igényt tart.

3. Energetikai prioritás - Innovatív gazdálkodási szervezetek felállítása, hatékony humán erőforrás háttér kialakítása
3.1. A KD Régió energetikai mintarégióvá válásához nélkülözhetetlen az energiatudatos oktatás kialakítása: alap-, közép- és felsőfokú oktatási szinteken. Ehhez javasolható:
- az elemi iskolákban a megújuló energiák ismeretének szakirányú előképzése;
- a középfokú oktatásban külön tantárgyak bevezetése;
- a felsőfokú oktatásban szakmérnöki-képzés bevezetése.
3.2. Az önkormányzatok önálló gazdálkodása megteremtésének keretében javasolható a regionális energetikusi hálózat kialakítása, amelyhez tartoznak:
– megyei főenergetikusok,
– közép- és nagyvárosok főenergetikusai,
– kistérségi energetikusok szervezete, jól definiálható tevékenységi körrel, eredményességi, számonkérési, ill. értékelési módszerek szerint működtetve (pályázatok, megvalósítások, K+F és innovációs tevékenységgel mérve)

4. Energetikai prioritás - Nemzetközi K+F elvi és fizikai rendszerkooperációk bővítése, hatékony országos-regionális kapcsolatok működtetése
4.1. Elvi rendszerkapcsolatok kialakítása és fenntartása
A CER2 – Partnerség kapcsolati rendszerében – amely 7 ország összefogását jelenti, Magyarország Közép-Dunántúli Régiója a következő kooperációban kölcsönösen érdekelt, ezért ezeket alakítja ki:
- összehangolt, fenntartható energiapolitika létrehozása, az energetikusi rendszer szervezetének felhasználásával,
- technológiai transzfer kezdeményezése és alakítása, új energiahordozók bevezetésére (hidrogén, tüzelőanyag-cella),
- innováció, K+F közös munkák szorgalmazása és részvétele, (geotermikus energia, hőszivattyús hasznosítások)
- megújuló energiaforrások közös feltárása, kutatása és alkalmazása, (vízenergia, fúziós energiahasznosítás)
- általános energiapolitikai, közös stratégia kidolgozása, összehasonlító elemzése, közös pályázatok
- megújuló Energia Törvény kidolgozása, a CER2 partnerek tapasztalatcseréjét hasznosítva
4.2. A tényleges fizikai – hálózat magisztrális rendszerek – kooperációjának fenntartása, bővítése, korszerűsítése (villamos és szénhidrogén-távvezeték rendszereken), esetleges tárolók fejlesztése, közös hasznosítása formájában (nemzetközi gáztárolók).

Vége

2006.11.03. 12:48
   Regio Regia magazin


136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás