szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A Közép-dunántúli Régió operatív programja

A Közép-dunántúli Régió operatív programjának prioritásai I.

A Közép-dunántúli régió Stratégiai Programja részletes helyzetelemzés során feltárta a régió adottságait stratégiai fejlesztési területenként (magterületek). Ezek a következők (azok a stratégiai területek, amelyek eredményeit később más magterületek magukba olvasztották, vagy a regionális-ágazati egyeztetések eredményeként zömében ágazati hatókörbe kerültek: ezek nem jelennek meg önálló részprioritásként az operatív programban, csak egyes elemeik beavatkozási területként, vagy támogatható tevékenységként):
- Gazdaságfejlesztés,
- Turizmusfejlesztés, (Agrár- és vidékfejlesztés),
- Humán erőforrások fejlesztése,
- Környezeti/energetikai fejlesztések,
- Közlekedésfejlesztés,
- Településfejlesztés, (Intra- és interregionális kapcsolatok fejlesztése, civil szektor fejlesztése, közművelődés fejlesztése).
Az operatív program a bevezetésében az adottságokat röviden foglalta össze, és problémafa felvázolásával a régió jövőképét, és az annak megvalósítását segítő KD-ROP cél- és eszközrendszerét mutatta be. A stratégiai és a specifikus célok során megfogalmazott elképzelések elérési módját jelölik ki a prioritások, amelyek összefogják a régió stratégiai fejlesztési területeit. Az operatív program 13 beavatkozási területet (művelet) és 45 fejlesztési eszközt rendel a prioritásokhoz.

A Közép-dunántúli régió prioritásai:
I. Regionális gazdaságfejlesztés
II. Regionális turizmusfejlesztés
III. Integrált városfejlesztés
IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés
V. Technikai segítségnyújtás

I. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
Célkitűzések

Átfogó cél
A prioritás átfogó célja a Közép-Dunántúli Régió nemzetközi versenyképességének erősítése, elsősorban az innováció-orientált gazdaságfejlesztési folyamatok és struktúrák előtérbe helyezésével, a hozzáadott értéket teremtő stratégiai működő tőke bevonásával, a kis- és középvállalkozások dinamizálásával, valamint a gazdaság igényeihez igazodó szakképzési rendszer támogatásával.

Közvetlen célok
•Nemzetközileg vonzó regionális gazdasági környezet kialakítása
•Versenyképes, innovatív gazdasági együttműködések és hálózatok kialakításának
ösztönzése
•A hazai tulajdonú kis- és középvállalkozói réteg készségeinek és képességeinek
javulása
•Innováció-orientált regionális gazdasági szerkezet kialakulása
•A gazdaság fejlődését és az innovációt támogató képzési rendszer kialakítása

Indoklás
A régió versenyképességének megőrzése és fejlesztése érdekében elengedhetetlen a helyi gazdaság innováció-orientált fejlesztése, az eddigi olcsó munkaerőre és külföldi tőkebefektetésre épülő, tömegtermelésen alapuló modell helyett. A vonzó regionális gazdasági környezet kialakításához támogatni kell a barnamezős területek gazdasági funkcióváltását, az ipari parkok és inkubátorházak szolgáltatásainak fejlesztését, tematikus szegmentációját és hálózati együttműködését. Ösztönözni szükséges az adaptív, képzett munkaerőn és a fejlett tudásbázison alapuló, magas hozzáadott értékű termelést eredményező beruházásokat a befektetés-ösztönzési rendszerek helyi-térségi alapú, specifikus igényekhez igazított megújításával, hálózati szemléletű megerősítésével. Erősíteni kell a kis- és középvállalkozások versenyképességét a vállalkozások hálózatokba, klaszterekbe, „innovációs körökbe” integrálódásával. Az innovációk létrejöttének motiválása érdekében támogatni szükséges az innovációs háttérintézményeket és azok innovációs menedzsment szolgáltatásait. A gazdasági fejlődést strukturális munkaerőhiány is veszélyezteti egyes térségekben, ami különösen a szakképzett munkaerőre vonatkozik bizonyos ágazatokban. Kulcsfontosságú ezért a gazdaság igényeihez igazodó, korszerű képzési rendszer kialakítása, speciális képzések támogatása. A kis- és középvállalkozások hatékonyságának növelése, túlélési, illetve növekedési esélyeinek javítása érdekében lényeges a szakmaspecifikus vállalkozói ismeretek elterjesztésének ösztönzése.

Területi szempontok
A Prioritás a régió teljes területére vonatkozik azzal, hogy az 1.2. és 1.4. művelet középpontba helyezi a Közép-dunántúli régió innovációs magterületeit: növekedési társközpontjait és regionális decentrumait, valamint a növekedést hordozó ágazatokat (elektronika, mechatronika, járműipar, informatika-IKT, logisztika, környezet- és műanyagipar). Az 1.4. művelet a régió teljes területén releváns, ugyanakkor ebben a műveletben egyrészről hangsúlyt kapnak a fejlett iparral rendelkező fejlesztési pólusok, regionális decentrumok és az oktatási intézmények koncentrációját jelentő régiós nagyvárosok, amelyek példaszerű kapcsolatrendszere előremutató és követendő lehet a régió további térségeiben is; másrészről a fő fejlődési sávoktól (M1, M7, Balaton) távol eső hátrányos gazdasági helyzetben lévő térségek.

Fő célcsoportok, kedvezményezettek
A Közép-dunántúli régióban bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek, önkormányzatok és társulásaik, többcélú kistérségi társulások, oktatási, képzési intézmények, Regionális Innovációs Ügynökség és hálózata.

Műveletek
1.1. Művelet: A régió gazdasági vonzerejének növelése
Fejlesztési eszközök:
•Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása
•A vállalkozásokat támogató szolgáltatói háttér fejlesztése
•A regionális és helyi befektetések vonzását segítő szolgáltatások hatékonyságának
Növelése

1.2. Művelet: Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása
Fejlesztési eszközök
•Vállalkozói alapú stratégiai együttműködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése
•Innovatív kísérleti projektek (experimentation)

1.3. Művelet: A gazdaság innovációs miliőjének javítása
Fejlesztési eszközök
•A régió innovációs háttérintézményei szervezet- és intézményfejlesztésének támogatása, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség bázisán
•Innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése
•Innovatív kísérleti projektek (experimentation)

1.4 A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése
Fejlesztési eszközök
•A gazdaság igényeihez igazodó képzési rendszer kialakítása, speciális képzések támogatása
•Alap- és emelt szintű vállalkozói tanácsadás támogatása
•Innovatív kísérleti projektek (experimentation)

Várható hatások
•A művelet eredményeként emelkedik a külföldi tőkebevonás szintje, a magas hozzáadott értéket képviselő termékek és szolgáltatások aránya, és a kvalifikált munkaerő iránti kereslet.
•A régió növekedési társközpontjai, regionális decentrumai, erős középvárosai nemzetközi szinten is elismert, vonzó, meghatározó hozzáadott értéket teremtő gazdasági desztinációkká válnak.
•Az elmaradott mikrotérségekben, regionális perifériákon javul a foglakoztatási helyzet, emelkedik az általános vállalkozási szándék, infrastruktúra és kultúra, a termelési bázis kiszélesül, növekedési decentrumok, kistérségi központok alakulnak ki, és ezáltal mérséklődnek a regionális egyenlőtlenségek.
•A vállalkozások sikeres működtetéshez szükséges tudás szélesebb körűvé válásával javulnak az induló vállalkozások túlélési esélyei, terjed a stratégiai gondolkodás, a fejlesztéshez szükséges ismeret, valamint javul a KKV-k versenyben való helytállása.
•A korszerű oktatás-képzési rendszer, a dinamikusan fejlődő gazdasághoz rugalmasan
igazodik, olyan képzéseket nyújt, amelyek a munkaképes lakosság elhelyezkedési
esélyeit növelik.

Flexibilitás (Rugalmasság, átmozgási lehetőségek
A Közép-dunántúli Operatív Program döntően ERFA finanszírozású támogatott tevékenységei vonatkozásában az uniós szabályozások lehetővé teszik ESZA források közötti átjárhatóságot a prioritásra allokált forrás 10 %-ának erejéig.
A 10%-os ESZA keret terhére jelen prioritásban foglalt infrastruktúra-fejlesztésekhez, eszközbeszerzésekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységet tervezzük támogatni:
•1.4 A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése művelet:
A gazdaság igényeihez igazodó képzési rendszer kialakítása, speciális képzések támogatása, valamint az alapszintű vállalkozói tanácsadás támogatása fejlesztési eszközök.

Lehatárolási szempontok és koherencia más operatív programokkal:
A ROP elsősorban a helyi jelentőségű, regionális szinten hatékonyabban szervezhető tevékenységeket tartalmazza. A helyi, térségi jelentőségű ipari parki infrastrukturális fejlesztéseket, az inkubációt, valamint a hálózatosodást a ROP tartalmazza. A regionális és országos/nemzetközi léptékű fejlesztéseket a Gazdaságfejlesztés Operatív Program prioritásai valósítják meg.
A TIOP tartalmazza a TISZK-ek komplex, nagy összegű fejlesztését, míg a ROP az ezen kívüli szakképző intézmények kisebb összegű infrastrukturális fejlesztéseit.
(Folytatjuk)

2006.12.11. 13:23
   Regio Regia magazin


136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás